Ubytovací řád

 1. Host při nástupu poskytne potřebné osobní údaje pro zapsání do knihy hostů.
 2. Poté je host ubytován na dohodnutém pokoji a převezme klíče od budovy a vjezdové brány. Při ztrátě či zničení klíčů bude hostovi účtováno 300,- Kč.
 3. Host je povinen svůj pokoj i penzion uzamykat a dbát o své cennosti. Stejně tak je povinen dodržovat obvyklá pravidla soužití s ostatními ubytovanými, mj. noční klid v době od 22.00 do 07.00 hodin.
 4. Pokud host po převzetí pokoje objeví jakékoliv závady na vybavení, je povinen je nahlásit. Při pobytu je host povinen chovat se ohleduplně k vybavení penzionu.
 5. Host nesmí používat v pokoji vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží osobní hygieně. Host může používat a nabíjet běžnou osobní elektroniku.
 6. Při odchodu je host povinen vypnout spotřebiče, uzavřít vodovodní kohoutky a zabezpečit okna před deštěm (především střešní okna). Případná vzniklá škoda bude po hostu vymáhána.
 7. Výměna prádla a úklid pokoje se provádí až při ubytování delším než 7 nocí. V případě nutnosti výměny v kratším intervalu je tato možná za cenu 100,- Kč za jedno povlečení.
 8. Při uskladnění kol v garáži je host povinen svá kola uzamykat a chovat se ohleduplně k ostatním uskladněným kolům.
 9. Penzion je nekuřácký, kouření je v budově penzionu a v otevřeném atriu přísně zakázáno. V budově jsou nainstalovány požární detektory kouře, které mohou způsobit polach. Kouření je možné na vyhrazených místech.
 10. Veškerý vnitřní i vnější mobiliář je nutné používat odpovídajícím způsobem a dbát o své zdraví.
 11. Venkovní areál penzionu je možné využívat pouze na vlastní nebezpečí. Za osoby do 18 let odpovídají jejich zákonní zástupci, kteří berou na vědomí rizikovost některých prvků – trampolína, prolézačky, vodní plocha apod..
 12. V případě rozdělávání ohně je potřeba dbát opatrnosti, zajistit bezpečnost a protipožární opatření.
 13. Při ubytování se psem není dovoleno jejich volné pobíhání a venčení v areálu penzionu.
 14. Host objednáním pobytu a nástupem na něj stvrzuje, že ubytovací řád přečetl, rozumí mu a souhlasí s jeho dodržováním.

 

Na Pohoři dne 1. 1. 2016